Deine Festival Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatieregels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Deine Slampe, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren zijn verboden het terrein te betreden.

Leeftijd Op Deine SlampeFest geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Onder de 18 jaar is het niet toegestaan het Deine SlampeFest terrein te betreden. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijdbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement. Bij de controle aan de deur kunnen de bezoekers t/m 25 jaar gevraagd worden op zich te legitimeren.

Zero-tolerance drugsbeleid Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

Toegang Om toegang te krijgen tot Deine SlampeFest dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop en aan de deur. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

Toegang onder invloed Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Toegangscontrole Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Kleding Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.  Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Diefstal en verlies Op het evenemententerrein zijn lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Deine Slampe is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Munten Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.

Toiletten Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Foto, video, geluidsopnamen Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Parkeren/Fietsenstalling Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Geluidsniveau Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen deze zijn tegen een geringe prijs verkrijgbaar bij de munten-verkoop.

Roken In alle tenten van Deine Slampe en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Eigen Risico Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Deine Slampe dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige Situaties In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

De 5.5 geboden

De 5,5 geboden zijn de leefregels die namens de organisatie aan de mensen gegeven zijn. Deze leefregels hebben een zeer sterke invloed op de feestvreugde tijdens het festival.

1 – Voor iedereen alleen maar liefde en geen genade.

2 – Samen in het nu, hier en offline.

3 – Samen zijn we vrij, blij en gelijk.

4 – Geven is leven.

5 – Niet stoppen omdat het op is.

5.5 – Vergeet vooral niet te…….